The Spiritually-Whole Person (James 1:19-25)
Ryan Jackson   -